Čo je audit a kto ho potrebuje ?

Zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v jeho neskoršom znení (ďalej len "zákon o audítoroch") definuje podmienky pre audit.
Audit je overovanie individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou alebo konsolidovanou účtovnou závierkou.

Výsledkom auditu je správa audítora, ktorá obsahuje názor audítora.

POVINNOSTI AUDÍTORSKEJ SPOLOČNOSTI:

- vykonať audit účtovníctva s náležitou odbornou starostlivosťou prostredníctvom kvalifikovaných osôb
- uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s auditom,
- zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom auditu.
- viesť o priebehu auditu audítorskú dokumentáciu.

SUBJEKTY PODLIEHAJÚCE POVINNOSTI MAŤ OVERENÚ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU AUDÍTOROM:

Účtovné jednotky ktoré majú povinnosť auditu, sú v uvedené v § 19 Zákona o účtovníctve  v odseku 1 a odseku 4.

1.  Spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a družstvo

Riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom  obchodná spoločnosť, ktorá povinne vytvára základné imanie a družstvo.  Verejná obchodná spoločnosť a komaditná spoločnosť nevytvárajú povinne základné imanie, preto sa na nich povinnosť auditu nevzťahuje.
To platí ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splní aspoň 2 z 3 podmienok:

a) celková suma majetku je vyššia ako 1 000 000 EUR  (brutto)
b) čistý obrat je vyšší ako 2 000 000 EUR (účt.skup. účtových skupinách: 60, 64, 66)
c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahne počet 30 zamestnancov.

2.  Obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

3.  Účtovné jednotky, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis (nadácie, neziskové organizácie, obč.združenia, komory, obce, fondy...) Ročná účtovná závierka n.o.  musí byť overená audítorom, ak
a) dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce prekročia v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, 33 193 eur,
b) všetky príjmy neziskovej organizácie prekročia 165 969 eur.

4. Účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a (IFRS)

5. Práv.osoby, u ktorých suma ročného podielu prijatej dane podľa § 50 ZDP bola vyššia ako  35 000 EUR a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité. (týka sa občianských združení,  nadácií  ... )
AUDÍTORSKÁ
            SPOLOČNOSŤ
solidita.sk
©  2015  SOLIDITA, spol. s r.o. |  Všetky práva vyhradené 
SOLÍDNY A SPOĽAHLIVÝ PARTNER VEĽKÝCH AJ MALÝCH FIRIEM UŽ VYŠE 20 ROKOV
SOLIDITA je odborným garantom
účtovnej poradne ekonomického týždenníka