súčet majetku (netto) plus tržby  (skupina 60) plus finančné výnosy (skupina 66)
minimálny počet hodín
do 0,4
20-35
0,4 - 1
30-50
1-2
40-60
2-4
50-80
4-10
70-120
1-20
100-200
20-63
180-360
63-166
300-700
Ceny

1. Audit

Stanovuje sa  na základe dohody zmluvných strán. V prípade záujmu Vám radi pošleme cenovú ponuku.

Usmernenie č. 6/2009/Etika/SKAU

Doba trvania auditu

Etický kódex IFAC (ďalej EK audítorov SKAU) neuvádza spôsob ako stanoviť  dostatočný čas potrebný na výkon auditu, preto je to predmetom úpravy. Rozsah auditu by mal byť objektívne stanovený.  V zmysle EK audítorov SKAU (oddiel 240, odseky 240.1 a 240.2) môže audítor dohodnúť akýkoľvek honorár za audit, ktorý považuje za primeraný. Skutočnosť, že jeden audítor môže navrhnúť nižší honorár než druhý audítor, nie je neetické. Napriek tomu môže výška honoráru ohroziť súlad so základnými etickými princípmi. Napríklad, ak je honorár taký nízky, že pri ňom bude nereálne vykonať audit v súlade s ISA. Na zamedzenie možného ohrozenia súladu so základnými etickými princípmi má audítor určiť dostatočný čas a kvalifikovaných pracovníkov na vykonanie zákazky.
Minimálna doba trvania auditu v hodinách je stanovená takto:

AUDÍTORSKÁ
            SPOLOČNOSŤ
solidita.sk
ceny za účtovníctvo     >
©  2015  SOLIDITA, spol. s r.o. |  Všetky práva vyhradené 
SOLÍDNY A SPOĽAHLIVÝ PARTNER VEĽKÝCH AJ MALÝCH FIRIEM UŽ VYŠE 20 ROKOV
SOLIDITA je odborným garantom
účtovnej poradne ekonomického týždenníka