Čo je audit a kto ho potrebuje ?

Zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v jeho neskoršom znení (ďalej len "zákon o audítoroch") definuje podmienky pre audit.
Audit je overovanie individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou alebo konsolidovanou účtovnou závierkou.

Výsledkom auditu je správa audítora, ktorá obsahuje názor audítora.


POVINNOSTI AUDÍTORSKEJ SPOLOČNOSTI:

- vykonať audit s náležitou odbornou starostlivosťou prostredníctvom kvalifikovaných osôb
- uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s auditom,
- zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom auditu.
- viesť o priebehu auditu audítorskú dokumentáciu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SUBJEKTY PODLIEHAJÚCE POVINNOSTI MAŤ OVERENÚ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU AUDÍTOROM:

Účtovné jednotky ktoré majú povinnosť auditu, sú v uvedené v § 19 Zákona o účtovníctve  v odseku 1 a odseku 4.

1.  Spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a družstvo

Riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom  obchodná spoločnosť, ktorá povinne vytvára základné imanie a družstvo.  Verejná obchodná spoločnosť a komaditná spoločnosť nevytvárajú povinne základné imanie, preto sa na nich povinnosť auditu nevzťahuje.

To platí ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splní aspoň 2 z 3 podmienok:

a) celková suma majetku je vyššia ako 1 000 000 EUR  (brutto)
b) čistý obrat je vyšší ako 2 000 000 EUR (účt.skup. účtových skupinách: 60, 64, 66)
c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahne počet 30 zamestnancov.

2.  Obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

3.  Účtovné jednotky, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis (nadácie, neziskové organizácie, obč.združenia, komory, obce, fondy...)

4. Účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a (IFRS)

5. Právnické osoby, u ktorých suma ročného podielu prijatej dane podľa § 50 ZDP bola vyššia ako 33 193,92 EUR, (od 2014 : 35 000 EUR) a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité. (týka sa občianských združení,  nadácií  ... )
Audit

Mnoho podnikateľov považuje audit ako nutné zlo prikázané zákonom a nevidia v ňom reálny prínos. Pritom je to práve audítor, ktorý mnohokrát včas odhalí vážne účtovné, daňové a iné chyby, ktoré by Daňový úrad prísne sankcionoval,  či pomôže zlepšiť a zefektívniť vnútropodnikové procesy. Súčasťou auditu je aj konzultačná činnosť pomocou ktorej audítor navedie auditovaný subjekt správnym smerom. Vzhľadom k tomu zastávame názor, že audit účtovnej závierky by mal mať nezastupiteľné miesto v každej nielen väčšej či stredne veľkej spoločnosti ale aj v menších spoločnostiach. Bez jeho kontrolnej a konzultačnej funkcie sa subjekt môže vystavovať riziku vzniku vážnych daňových, účtovných ale aj právnych škôd v prípade, že ostanú neodhalené.

Nám ako jednej z prvých audítorských právnických osôb federálne ministerstvo financií udelilo v júni 1991 povolenie overovať účtovníctvo a účtovnú závierku podľa vyhlášky č. 63/1989 Zb. Zákona o audítoroch a audítorskej činnosti.  SOLIDITA – CEP, s.r.o - audítorská firma  patrila od svojho vzniku k významným audítorským spoločnostiam na Slovensku.
V prípade záujmu sa môžete obrátiť na našu spoločnosť, ktorá ponúka audítorské služby už od roku 1991 a my Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.
Tieto služby ponúkame na celom území Slovenskej republiky.

- Štatutárny audit účtovnej závierky obchodných spoločností, družstiev, obcí, štátnych podnikov a neziskových organizácií
- Priebežné overovanie účtovníctva (interný audit)
- Due dilligence - akvizičný audit
- Daňový audit
- Audit a spracovanie konsolidovanej závierky akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným

Audit  sa vykonáva v dvoch etapách:
priebežný audit - v priebehu roka so zámerom odhaliť včas chyby a opraviť ich
koncoročný audit – vykonávame ho na konci roka v období účtovných závierok

Audit v audítorskej firme Solidita vykonávajú prevažne pracovníci s licenciou SKAU.
Výsledkom auditu je správa, ktorá môže mať tieto podoby:

1. "Bez výhrad"  (kladné, nemodifikované stanovisko)
2. "S výhradou"  (podmienené stanovisko)
3. Záporné stanovisko
4. Odmietnutie stanoviska
AUDÍTORSKÁ
            SPOLOČNOSŤ
solidita.sk
©  2015  SOLIDITA, spol. s r.o. |  Všetky práva vyhradené 
SOLÍDNY A SPOĽAHLIVÝ PARTNER VEĽKÝCH AJ MALÝCH FIRIEM UŽ VYŠE 20 ROKOV
SOLIDITA je odborným garantom
účtovnej poradne ekonomického týždenníka